Selecteer een pagina

AVG

Seniores Priores hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat u privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Seniores Priores houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 2. verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Seniores Priores verwerkt van haar leden.

Indien u lid wordt van Seniores Priores, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Seniores Priores verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. 

 1. Verantwoordelijke
 2. Verantwoordelijken voor de verwerking
  van de persoonsgegevens zijn:
 3. Seniores Priores, ledenadministratie,
 4. Raadhuisstraat 22, Westwoud
 5. Seniores Priores, penningmeester,
 6. Kapberg 4, Westwoud
 7. De functionarissen zijn bereikbaar via info@seniorespriores.nl

 

 1. Welke gegevens verwerkt Seniores Priores en voor welk doel

2.1  In het kader van uw lidmaatschap  worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) en tenaamstelling daarvan

2.2 Seniores Priores verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap, de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door uw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van uw verkregen informatie,
 2. uw naam, adres, e-mailgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over ontwikkelingen en activiteiten van Seniores Priores;
 3. uw naam, geboortedatum en bankrekeningnummer worden gebruikt voor betaling van het lidmaatschapsgeld.
 4. Van vrijwilligers kunnen de naam en het telefoonnummer worden gebruikt om onderling vrijwilligerstaken te ruilen

  E-mail berichtgeving (opt-out):
  Seniores Priores gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie en activiteiten over Seniores Priores te delen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via info@seniorespriores.nl

3. Bewaartermijnen
Seniores Priores verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd 5 jaar bewaard in de financiële administratie.

4. Gegevensprivacy
Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Seniores Priores kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Seniores Priores zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Seniores Priores uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met de ledenadministratie of penningmeester.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@seniorespriores.nl

6. Foto’s
Incidenteel worden er foto’s gemaakt voor onze website en onze Facebook pagina:

6.1 Voor de publicatie van foto’s op de website van Seniores Priores van  activiteiten wordt niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto staat/staan. Wanneer een lid bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto, wordt deze verwijderd;

6.2 Leden die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal, dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Dit bezwaar wordt in de ledenadministratie opgenomen, zodat hiermee vervolgens rekening gehouden kan worden. Dit bezwaar kan altijd weer worden herroepen;

6.3 Wanneer leden expliciet gevraagd worden mee te werken aan het maken van publiciteitsfoto’s of video-opnamen, laat Seniores Priores de leden een verklaring ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.

Richtlijnen

 1. Seniores Priores zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop             personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen;
 2. Als leden niet gefotografeerd willen worden, dan wordt dit gerespecteerd;
 3. Als leden problemen hebben met het gebruik van beeldmateriaal, dan zal in overleg met deze persoon besloten worden dit beeldmateriaal te verwijderen;
 4. Voor zover de foto’s en of video opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en het een persoon uit het eigen gezin betreft, gelden geen nadere bepalingen. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

7. Cookies
Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar je computer stuurt. Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je in het hulpbestand van jouw internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

 8. Facebook
Op deze site is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 1. Wijzigingen
  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op onze website vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

PRIVATIEBELEID VAN SENIORES PRIORES